GREASEPROOF

เป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อไม้ 100% มีคุณสมบัติกันซึมน้ำมันได้ดีใช้รองอาหาร ห่อเบเกอร์รี่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เหล็ก ฯลฯ

แกรมมาตรฐาน
21g 25g          
ขนาดมาตรฐาน  
31"x43"        
 
การรับรอง