MUDA

กระดาษแข็งที่ผลิตจากเยื่อรีไซเคิล 100% ผิวเรียบ ไม่โค้งงอ ทำให้ใช้กาวน้อย มีความแข็งและแกร่ง

แกรมมาตรฐาน
แกรม 700g 900g 1200g 1500g 1800g 2100g
ความหนา 1.2 มม. 1.5 มม. 2.0 มม. 2.5 มม. 3.0 มม. 3.5 มม.
ขนาดมาตรฐาน ความยาว
25"x36"  31"x43"      
-
การรับรอง